Over ons / ANBI informatieBestel Boek en/of DVD


ANBI status

De Belastingdienst heeft de stichting Orgelfonds van De Oude Kerk Soest erkend als culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat uw gift aan het orgelfonds aftrekbaar is voor de belasting.
Vanaf 1 januari 2012 geldt voor donateurs van culturele ANBI´s een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting. Het hoofddoel van de stichting Orgelfonds Oude Kerk Soest is het bijeenbrengen van voldoende geld om De Oude Kerk een ander of nieuw orgel te geven.

ANBI informatie van het orgelfonds van De Oude Kerk

Met ingang van 1 januari 2014 vraagt de Belastingdienst om diverse gegevens openbaar te maken via een internetsite.

Naam: Stichting Orgelfonds van De Oude Kerk te Soest

Fiscaal nummer: 8142.01.957, KvK nummer: 32106626

Contactgegevens:

Postadres: Dr. s´Jacobstraat 19, 3768AS Soest.
Internet domein: www.orgelfonds-oudekerk-soest.nl
Email adres: info@orgelfonds-oudekerk-soest.nl

Bestuurssamenstelling

De Stichting Orgelfonds bestaat uit Peter Kwantes (voorzitter), Leo van Bendegem (secretaris), Gerard Voogt (penningmeester), Elly Huisman, Hans Hulshof (namens de Kerkenraad van De Oude Kerk) en Karel Nelis en Marry Scheffer.


Van links naar rechts: Karel Nelis, Marry Scheffer, Elly Huisman, Leo van Bendegem, Hans Hulshof, Peter Kwantes en Gerard Voogt.

Statuten

De statuten zijn beschikbaar als pdf document.

Beleidsplan

Het beleidsplan is beschikbaar als pdf document.

Beloningsbeleid

De bestuursleden vervullen hun taak geheel pro deo en ontvangen dus geen beloning in financiële zin.

Doelstelling

De Stichting heeft ten doel het verwerven en beheren van fondsen ten behoeve van:

  • het realiseren van een ander orgel in De Oude Kerk te Soest dat past in het historisch karakter van deze kerk;
  • het bouwkundig aanpassen van De Oude Kerk te Soest, zodanig dat dit nieuwe orgel volledig tot haar recht komt.
  • het aanpassen van de gebouwinrichting, akoestische en geluidstechnische voorzieningen, temperatuur, licht en vochtigheidsgraad, zodat het orgel in stand kan worden gehoudenin stand kan worden gehouden. Eén en ander zonder dat de Stichting orgels (of andere instrumenten) in eigendom verkrijgt. Daarbij dient aanwending van de middelen van de Stichting steeds in overeenstemming te zijn met het beleid van de Wijkkerkenraad van de wijkgemeente De Oude Kerk, behorend bij de Protestantse Kerk te Soest.

Verslag van de uitgepoefende activiteiten

Sinds 13 december 2010 is De Oude Kerk officiëel eigenaar van het Van Gruisen/Van Oeckelen-orgel, zoals het in opslag ligt bij Orgelmakerij Reil in Heerde. De aanschaf is betaald door het Orgelfonds.

De aanvraag om toestemming om het nieuwe orgel te plaatsen (de zog. omgevingsverguning) is in juli 2011 bij de burgerlijke gemeente Soest ingediend. Begin maart 2012 heeft de gemeente Soest de vergunning tot het plaatsen van het Van Gruisen/Van Oeckelen-orgel verleend.

In november 2011 hebben wij de gedetailleerde offerte ontvangen van Orgelmakerij Reil en ook de raming van de architect voor de aanpassingen in de kerk.

Op 16 januari 2012 is de subsidieaanvraag bij de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed ingediend als deel van het meerjarig onderhoudsplan voor De Oude Kerk, in het kader van de zogenaamde BRIM (Besluit rijkssubsidiering instandhouding monumenten) 2011 regeling. Helaas is deze subsidieaanvraag niet gehonoreerd, het totaal van ingediende subsidieaanvragen oversteeg het beschikbare budget vele malen.

Eind 2012 zijn de eerste subsidieaanvragen naar cultuurfondsen uitgegaan, en in voorjaar 2013 zijn de eerste toezeggingen binnengekomen.

In 2014 en 2015 hebben wij een groot aantal activiteiten ontplooid, zoals bijvoorbeeld: dineren voor het Orgelfonds, een loterij, concerten op Hemelvaartsdag, een midzomernachtwandeling.

In de vergadering van 21 september 2015 zijn de Provinciale Staten van Utrecht akkoord gegaan met een subsidie ter grootte van € 131.954 aan het Orgelfonds van de Oude Kerk. Deze subsidie komt uit de pot Utrechtse Erfgoedparels, de provinciale opvolger van de vroegere Rijksmonumenten subsidie pot.

September t/m november 2015 hadden wij met een crowdfunding project, waarbij wij ondersteund worden door de ABN-AMRO bank. De opbrengst van deze actie was € 27,770.

In december 2015 heeft de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Soest toestemming verleend voor de restauratie en plaatsing van het Van Gruisen/Van Oeckelen-orgel.

Financiële verantwoording

De financiële stukken van het Orgelfonds worden jaarlijks ter controle voorgelegd aan de Wijkkerkenraad van De Oude Kerk te Soest en het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Soest.

Financiële rapportage 2017

Het overzicht van inkomsten en uitgaven over 2017 is beschikbaar als pdf document.

De balans per 31 december 2017 is beschikbaar als pdf document.

Financiële rapportage 2016

Het overzicht van inkomsten en uitgaven over 2016 is beschikbaar als pdf document.

De balans per 31 december 2016 is beschikbaar als pdf document.

Het dekkingsplan per 31 december 2016 is beschikbaar als pdf document.

Financiële rapportage 2015

Het overzicht van inkomsten en uitgaven over 2015 is beschikbaar als pdf document.

De balans per 31 december 2015 is beschikbaar als pdf document.

Het dekkingsplan per 31 december 2015 is beschikbaar als pdf document.

Financiële rapportage 2014

Het overzicht van inkomsten en uitgaven over 2014 is beschikbaar als pdf document.

De balans per 31 december 2014 is beschikbaar als pdf document.

Het dekkingsplan per 31 december 2014 is beschikbaar als pdf document.

Financiële rapportage 2013

Het overzicht van inkomsten en uitgaven over 2013 is beschikbaar als pdf document.

De balans per 31 december 2013 is beschikbaar als pdf document.

Het dekkingsplan per 31 december 2013 is beschikbaar als pdf document.