De "spaarpot"


Spaarpot van het orgelfonds van De Oude Kerk

Het doel van de stichting Orgelfonds Oude Kerk Soest is het bijeenbrengen van voldoende geld om De Oude Kerk een ander of nieuw orgel te geven.

Hiervoor is erg veel geld nodig. Daarom is er een spaarpot waar iedereen geld in kan doen.

Financiële verantwoording

Het overzicht van inkomsten en uitgaven van de Stichting Orgelfonds Oude Kerk Soest over de jaren 2003 t/m 2020 is beschikbaar als pdf document.

Een aantal korte toelichtingen:

  • De fondsenweving begon in 2003 met de zogenaamde Paasactie. We kondigden toen aan dat het Orgelfonds in oprichting was, en dat we actie wilden voeren. De insteek was: "Geef ons handgeld om actie te kunnen voeren".

  • In 2003 overleed ons gemeentelid To Sliggers, die tevens jarenlang lid was van de Cantorij van De Oude Kerk. Zij legateerde € 20.000 aan De Oude Kerk en dit legaat werd in door de Kerkenraad, in overeenstemming met de Kerkvoogdij, toegekend aan het Orgelfonds.

  • In 2006 doneerde de Stichting Kerk en Cultuur de opbrengst van de Zomeropenstelling aan het Orgelfonds.

  • Door de jaren heen zijn diverse concerten en lezingen gehouden. De eerste jaren was dat de "Kleine Serie", georganiseerd door Klaas Vellinga. In 2014 is dat weer volop ter hand genomen na de komst van Gonny van der Maten, met als klapstukken de benefietconcerten van Janine Jansen en familie, en van Herman van Veen. De grootste kostenpost bij de concerten was het benefietconcert van Herman van Veen. Herman van Veen trad gratis op, maar zijn entourage (begeleiders, licht- en geluidsinstallatie) waren niet gratis. Overigens waren de inkomsten van dit concert groter dan de uitgaven.

  • In 2015 hadden we de Crowdfunding. De grote kostenpost hierbij was het maken van de promotiefilm. Een bijwerking van de Crowdfunding vinden we terug in het Gedenkboek. Dat waren we toch al van plan, maar als beloning bij de Crowdfunding gaven we een exemplaar van het boek weg aan diegenen die een bepaald bedrag doneerden.

  • Administratie/publiciteit/porti e.d. omvat ook de kosten van de website, en sinds 2013 ook de maandelijkse kosten van de bankrekening.

  • In 2009 hebben we afscheid genomen van onze toenmalige orgeladviseur. Normaal is het honorarium van de orgeladviseur een percentage van de restauratiekosten, maar in dit geval hebben wij de tot dan toe gemaakte onkosten vergoed.

  • In 2010 hebben we het van Gruizen-Van Oeckelenorgel gekocht van de firma Reil. Je kunt namelijk alleen maar subsidie aanvragen voor een orgel dat ook echt in je bezit is. Bij de aankoop was bedongen dat de koop na 5 jaar ongedaan kon worden gemaakt ingeval we het project financieel niet rond kregen. Gelukkig was dat niet nodig.

  • In 2019 hebben we een deel van de erfenis van Mevr Boekamp ontvangen, die in 2018 is overleden, ter grootte van € 31.479. Aan de kostenkant hebben de kosten van de bankrekening en de website. Ook hebben we € 38.000 betaald aan het College van Kerkrentmeesters, die dat heeft voorgeschoten. Ook in 2019 verwachten wij nog wat giften.

  • Op een opbrengst van € 572.946 hebben wij in totaal € 35.630 onkosten gemaakt, oftewel 6,2 %.

Uiteindelijke kosten van dit project

De fondsenwerving van het Orgelfonds was gebaseerd op de restauratiekosten zoals gecontacteerd in januari 2017, plus de begroting van 2015 voor de bouwkundige voorzieningen.

Dit leverde een streefbedrag op van &euro 589.226. Tijdens het project zijn er een paar kostenoverschrijdingen geweest. Met name was er meerwerk voor de ballustrade en de orgelbank, en ook het schilderwerk viel een stuk duurder uit. De volgende tabel geeft hiervan een overzicht (alles inclusief BTW).

Kosten (incl BTW) Begroot 2015 Gefactureerd
Aanschaf orgel € 23.800 € 23.800
Orgelrestauratie€ 439.614 € 447.700
Orgelrestauratie - onvoorzien€ 21.981  
Meerwerk: ballustrade/orgelbank  € 15.307
Honorarium Orgeladviseur € 25.900 € 28.667
Bouwkundige Aanpassingen € 52.484 € 53.908
Constructeur € 2.420 € 2.057
Schilderwerk &euro 26.266 € 42.492
Architect € 7.782 € 8.846
Onvoorzien bouwkundige aanpassingen € 2.873  
Diversen   € 1.588
Totaal kosten € 603.121 € 624.365

De volgende tabel geeft hiervan een overzicht van de baten.

Baten  
Fondsenwerving Orgelfonds € 537.464
CvK Reservering orgelonderhoud€ 36.856
CvK Verkoop pastorie Bartelottilaan € 44.770
Verkoop oude orgel€5.000
Totaal baten € 624.090